Algemene Voorwaarden2018-03-16T15:22:59+00:00

ALGEMENE VOORWAARDEN TELEGROOTGEBRUIK B.V.

Artikel 1 Definities

In de onderhavige Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

1.1 Aanbieding: 1.2 Aansluiting: 1.3 Abonnement:

1.4 Administrator

1.5 Algemene Voorwaarden: 1.6 TGG systemen

1.7 Deelnemer:

1.9 Dienst(en):
1.10 Leverancier 1.11 Overeenkomst:

iedere aanbieding, aanbod, offerte en prijsopgave (inclusief bijlagen, docu- mentatie en afbeeldingen) van TGG aan Deelnemer.

het beschikbaar stellen van telecommunicatiediensten via een Abonnement of prepaid. Met de aansluiting is een telefoonnummer onlosmakelijk verbonden.

een overeenkomst voor een Aansluiting en/of een (extra) prepaid dienst tussen de gebruiker van die Aansluiting en/of dienst en de Provider op een (mobiel) telecom netwerk, afgesloten door bemiddeling van de Deelnemer gefaciliteerd door TGG via de afspraken die zij hierover heeft met een Provider.

de door Deelnemer aangewezen persoon die na schriftelijke goedkeuring van TGG zeggenschap krijgt over het Wachtwoord en verdere login-gegevens van de TGG systemen of onderdelen daarvan.

de onderhavige algemene voorwaarden van Telegrootgebruik B.V. (in dit do- cument ”TGG”).

de besloten webportal en administratieve systemen van TGG. Dit bevat een ordersysteem in een webportal voor het plaatsen van inkooporders voor hard- ware met financiële afwikkeling daarvan, een systeem voor transacties met betrekking tot Dienst(en) (zoals SMS), met financiële afwikkeling daarvan en informatie over Producten en Dienst(en),. Dit bevat niet de eisen en/of ver- plichtingen en/of voorwaarden die een Provider of Leverancier hanteert.

iedere natuurlijke- of rechtspersoon die met TGG een Overeenkomst sluit, dan wel de intentie heeft met TGG een Overeenkomst te sluiten, voor het inkopen van hardware en/of voor transacties met betrekking tot Abonnementen en/of een andere Overeenkomst op het gebied van telecommunicatie, elektronica en IT, ook wel “dealer” genoemd.

Alle door TGG of door haar tussenkomst geleverde dienst(en) onder de Over- eenkomst of anderszins, in welke vorm en hoegenaamd ook.

de leverancier waarmee TGG een overeenkomst tot het leveren van Producten en/of Diensten heeft gesloten.

de overeenkomst gesloten tussen Deelnemer en TGG voor inkopen van hard- ware en/of voor transacties met betrekking tot Diensten, abonnementen, leve- ren van Producten en/of een andere overeenkomst op het gebied van telecom- municatie, elektronica en IT of anderszins.

1.12 Provider

1.13 Partij(en): 1.14 Prij(s)(zen)

1.15 Product(en):

1.16 TGG:

1.18 Wachtwoord

Artikel 2

de netwerkoperator en/of serviceprovider en/of enige andere partij waarmee TGG een overeenkomst tot het leveren van (mobiele) telecomproducten en dienst(en) heeft gesloten ten behoeve van haar Deelnemers.

Deelnemer en TGG afzonderlijk of partijen tezamen.

het bedrag dat TGG aan Deelnemer in rekening brengt voor de levering van Producten en Dienst(en) zoals overeengekomen en eventueel nadien aange- past conform Overeenkomst en/of Algemene Voorwaarden

de (hardware) producten waaronder begrepen doch niet beperkt tot mobiele telefoons, accessoires, simkaarten, beltegoedkaarten en documentatie op te- lecommunicatiegebied waaronder begrepen doch niet beperkt tot documenta- tie, tekeningen, informatiedragers, ideeën, schetsen en tekeningen die het on- derwerp zijn van de Overeenkomst. Onder producten zijn niet begrepen de (gratis) mobiele telefoons en overige communicatiedragers behorende en/of meegeleverd bij abonnementen.

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Telegrootgebruik B.V., gevestigd te Driebergen-Rijssenburg, Heidestein 7, 3971 ND.

het unieke gepersonaliseerde wachtwoord voor toegang tot (een deel van) de TGG systemen. Het wachtwoord verleent toegang tot de TGG systemen, iden- tificeert de Deelnemer en bewijst de toestemming van Deelnemer voor de door of namens haar geplaatste bestellingen en/of transacties met betrekking tot Abonnementen.

Toepasselijkheid

2.1 De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle (al dan niet schriftelijk vastgelegde) Aanbiedingen, aanvragen, opdrachtbevestigingen, verkopen, leveringen en rechtshandelingen en maken tevens een in- tegraal onderdeel uit van alle Overeenkomsten en alle nadere Overeenkomsten. Van die Overeenkom- sten kan onderdeel uitmaken dat TGG Producten en/of Dienst(en) van welke aard ook aan Deelnemer levert of laat leveren, ook indien deze Producten en/of Dienst(en) niet uitdrukkelijk in deze voorwaarden zijn omschreven. De Algemene Voorwaarden zijn aan de Deelnemer voor of bij het sluiten van de Over- eenkomst ter hand gesteld.

2.2. Niettegenstaande het bepaalde in het vorige lid heeft Deelnemer het recht om kosteloze, onverwijlde toezending van een exemplaar van de Algemene Voorwaarden te verzoeken, hetgeen alsdan per om- gaande zal geschieden.

2.3 Wijzigingen in de Overeenkomst en afwijkingen van de Algemene Voorwaarden zullen slechts van kracht zijn, indien zij tussen Partijen zijn overeengekomen en dienen schriftelijk te worden vastgelegd en door TGG uitdrukkelijk schriftelijk te zijn bevestigd.

2

 1. 2.4  TGG behoudt het recht de Algemene Voorwaarden op ieder moment te wijzigen. De gewijzigde Algemene Voorwaarden zullen van toepassing zijn vanaf het moment dat TGG Deelnemer van de wijziging in kennis heeft gesteld, met dien verstande dat voor reeds uitgebrachte Aanbiedingen en voor bestaande Overeen- komsten de Algemene Voorwaarden blijven gelden, die van kracht waren op de dag dat de Aanbiedingen zijn uitgebracht, tenzij Partijen schriftelijk anders overeenkomen.

 2. 2.5  Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden door een bevoegde rechter nietig geacht zal worden, vernietigd wordt of anderszins niet bindend wordt verklaard, zullen de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden onverkort en aldus volledig van kracht blijven en zal tussen Partijen in de plaats daarvan (een) bepaling(en) worden overeengekomen die naar aard en strekking de niet bindende bepaling het dichtst benadert.

 3. 2.6  De titels boven de artikelen dienen uitsluitend ter identificatie en zullen bij de interpretatie van de Alge- mene Voorwaarden buiten beschouwing blijven.

Artikel 3 Aanbieding

 1. 3.1  Alle Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

 2. 3.2  Mocht enige niet als zodanig bedoelde uiting van TGG als Aanbieding worden aangemerkt of kunnen worden beschouwd, dan wordt die geacht vrijblijvend te zijn gedaan, tenzij schriftelijk anders is overeen- gekomen.

 3. 3.3  Alhoewel TGG de nodige zorgvuldigheid zal betrachten bij het formuleren van haar Aanbiedingen, waar- onder begrepen prijslijsten, brochures en andere gegevens die op enige (aanstaande) rechtsbetrekking tussen TGG en Deelnemer kan (gaan) duiden, kan die Deelnemer hieraan nimmer enig gerechtvaardigd vertrouwen met betrekking tot de juistheid van hierin opgenomen gegevens ontlenen, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk is overeengekomen.

 4. 3.4  In tekeningen, afbeeldingen, catalogi, websites, offertes, reclamemateriaal, etc. vermelde maten en ge- gevens zijn niet bindend, tenzij door TGG schriftelijk uitdrukkelijk anders is vermeld en onverminderd de verplichting van Deelnemer om in te staan voor de juistheid en volledigheid van door haar opgegeven maten en gegevens. In geen geval is TGG op grond hiervan tot enige (na)levering verplicht.

 5. 3.5  Acceptatie van de Aanbieding door Deelnemer houdt in, dat Deelnemer zich verenigt met de toepasse- lijkheid en inhoud van de Algemene Voorwaarden.

Artikel 4 Totstandkoming van de Overeenkomst

 1. 4.1  Een Overeenkomst komt tot stand en is slechts bindend indien TGG deze aan Deelnemer schriftelijk (waaronder een digitale bevestiging via de TGG systemen) heeft bevestigd of een aanvang heeft gemaakt met de uitvoering hiervan.

 2. 4.2  Indien Deelnemer voorbehouden en/of wijzigingen op of in de Aanbieding maakt, komt de Overeenkomst pas tot stand, nadat TGG aan Deelnemer schriftelijk heeft bevestigd in te stemmen met deze voorbehou- den en/of wijzigingen.

3

Artikel 5 Prijs

 1. 5.1  Alle Prijzen luiden in euro en zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke van over- heidswege worden opgelegd, tenzij anders aangegeven. Opgegeven Prijzen zijn alleen dan bindend in- dien dit door TGG schriftelijk uitdrukkelijk is aangegeven. Opgegeven Prijzen gelden voor levering af magazijn Provider, Leverancier of TGG. Eventuele installatie- of montagekosten en andere in verband met de levering te maken kosten, zijn niet in de Prijs inbegrepen.

 2. 5.2  Wijzigingen in arbeidslonen of in de kostprijzen van grondstoffen of materialen, voor zover die onmiddellijk ter zake van de overeengekomen prestatie worden besteed respectievelijk worden gebruikt en die zich meer dan drie maanden na het aangaan van de Overeenkomst voordoen, mogen worden doorberekend in de Prijs.

 3. 5.3  In het geval dat in de Overeenkomst de mogelijkheid is opgenomen dat de Deelnemer periodiek bedragen voldoet, geldt dat TGG gerechtigd is door middel van een schriftelijke kennisgeving op een termijn van ten minste één maand de geldende Prijzen aan te passen.

 4. 5.4  TGG is gerechtigd de overeengekomen Prijzen voor Producten en/of Dienst(en) door middel van een schriftelijke kennisgeving aan Deelnemer aan te passen, wanneer deze volgens planning, dan wel vol- gens de Overeenkomst, zullen worden geleverd op een tijdstip dat ten minste drie maanden na de datum van deze kennisgeving ligt. Ditzelfde geldt bij eenmalige of terugkerende naleveringen (backorders) wan- neer er tussen het moment van de order en de uitlevering ten minste drie maanden zijn verstreken.

 5. 5.5  TGG is altijd gerechtigd om de Prijs voor Producten en/of Dienst(en), de wijze van levering en de levertijd en eventuele andere onderdelen van de Overeenkomst aan te passen, indien een Provider en/of Leve- rancier een wijziging in de overeenkomst met TGG doorvoert die direct van invloed is op de Prijs, mits TGG aan Deelnemer hiervan schriftelijk kennis geeft.

 6. 5.6  Indien Deelnemer niet akkoord wil gaan met een door TGG op basis van artikel 5.3, 5.4 of 5.5 kenbaar gemaakte wijziging van de Prijs van meer dan 25%, is Deelnemer gerechtigd binnen zeven werkdagen na bedoelde kennisgeving de Overeenkomst schriftelijk op deze grond te ontbinden tegen de datum van de wijziging van de Prijs. Dit ontslaat Deelnemer niet van haar lopende verplichtingen onder de Overeen- komst tot aan die datum, of daarna, voor zover de aard van de verplichtingen zich daartoe uitstrekt. Deze ontbinding werkt uitsluitend voor de toekomst en partijen hoeven reeds verrichte prestaties niet ongedaan te maken.

 7. 5.7  Verhogingen van Prijzen, voortvloeiende uit op verzoek van Deelnemer gemaakte voorbehouden, aan- vullingen en/of wijzigingen van of op de Overeenkomst, zijn voor rekening van Deelnemer en worden door TGG doorberekend tegen de daarvoor gebruikelijke tarieven van TGG.

 8. 5.8  TGG is nooit verplicht aan een dergelijk verzoek genoemd in artikel 5.7 te voldoen en zij kan verlangen dat daarvoor een afzonderlijke Overeenkomst wordt gesloten. Deelnemer aanvaardt dat door een verzoek genoemd in artikel 5.7 hetgeen in de Overeenkomst al was overeengekomen hierdoor kan worden beïn- vloed, zodat een dergelijk verzoek en/of de uitvoering of de afwijzing daarvan, geen grond kan zijn voor ontbinding of beëindiging van de al bestaande Overeenkomst.

4

5.9 Voor zover Partijen een vaste Prijs hebben afgesproken voor de Dienst(en) en/of Producten en sprake is van een geval als genoemd in artikel 5.7 en Partijen conform artikel 5.8 een afzonderlijke Overeenkomst sluiten, zal TGG Deelnemer tevoren schriftelijk informeren over de financiële consequenties hiervan.

Deelnemer

Artikel 6 Bestellingen in de TGG systemen

 1. 6.1  Deelnemer wijst na de totstandkoming van de Overeenkomst een contactpersoon aan. Een vertegen- woordigingsbevoegde van Deelnemer stelt TGG onmiddellijk schriftelijk op de hoogte van de aanwijzing en de contactgegevens van deze contactpersoon. Na schriftelijke goedkeuring van TGG is de door Deel- nemer aangewezen persoon Administrator.

 2. 6.2  TGG kent de Administrator rechten toe tot het aanmaken van gebruikers en tot het aan deze gebruikers toekennen of ontnemen van gebruiksrechten voor geheel of gedeeltelijk gebruik van de TGG systemen. De Administrator heeft voorts de zeggenschap over het door TGG verstrekte Wachtwoord.

 3. 6.3  Deelnemer kan zelfstandig voor eigen rekening en risico het toegekende Wachtwoord wijzigen. Het ge- wijzigde Wachtwoord blijft dezelfde functies bevatten als het door TGG verstrekte Wachtwoord. De wijzi- ging van het Wachtwoord dient door Deelnemer schriftelijk te worden bevestigd alvorens in werking te treden. TGG is nimmer aansprakelijk voor fouten en/of misbruiken die het gevolg zijn van de wijzigingen in het Wachtwoord.

 4. 6.4  Deelnemer draagt de volledige verantwoordelijkheid voor het beheer van het Wachtwoord door de Admi- nistrator. TGG is, behoudens opzet of grove schuld van haarzelf, haar personeel of haar vertegenwoordi- gers niet aansprakelijk voor misbruik van het Wachtwoord en de daaruit voortvloeiende schade. TGG zal al het mogelijke doen om de vertrouwelijkheid van het Wachtwoord te verzekeren.

 5. 6.5  Een vertegenwoordigingsbevoegde van Deelnemer kan TGG schriftelijk verzoeken om de Administrator te wijzigen. TGG zal bij ontvangst van dit verzoek zich inspannen om zo spoedig mogelijk aan het verzoek te voldoen. Wanneer de Administrator door TGG is gewijzigd, wordt een nieuw Wachtwoord toegezonden aan Deelnemer.

 6. 6.6  De Administrator is namens Deelnemer verplicht te allen tijde zorg te dragen voor een correcte aanleve- ring van zijn relevante gegevens, waaronder adres- en e-mailgegevens, en TGG steeds direct op de hoogte te stellen van wijzigingen daarin. De wijziging van adres- en e-mailgegevens dient door Deelnemer schriftelijk te worden bevestigd alvorens in werking te treden.

 7. 6.7  Deelnemer draagt de volledige en exclusieve verantwoordelijkheid voor de aanwijzing van de Administra- tor en voor de bescherming en de beveiliging van onder meer de login-gegevens en het Wachtwoord ten aanzien van derden.

 8. 6.8  Overeenkomsten gesloten in de TGG systemenkomen pas tot stand na het afronden van een order of transactie met betrekking tot een Abonnement in de TGG systemen en wanneer dit in de TGG systemen is bevestigd.

 9. 6.9  TGG is te allen tijde gerechtigd om een door Deelnemer in de TGG systemen aangevraagde order of transactie met betrekking tot Abonnementen niet aan te gaan dan wel uit te voeren dan wel op te zeggen

5

indien zij hiervoor zwaarwegende redenen heeft. Onder zwaarwegende redenen zijn onder meer begre- pen doch niet beperkt tot: onvoldoende kredietlimiet, onjuiste en onvolledige informatie, verminking, ver- traging, ontbreken van of twijfel over gebruikersrechten in de TGG systemen en /of ander ongeoorloofd gebruik van de TGG systemen.

6.10 Deelnemer is zelf verantwoordelijk voor de keuze van door haar gedane bestellingen voor orders en/of transacties van Producten en Dienst(en) en Abonnementen. Deelnemer verbindt zich er toe zich zelf vol- doende te informeren, onder andere en in dien van toepassing, over door de Provider en/of Leverancier gestelde verplichtingen voor orders en/of transacties, voordat zij tot deze orders en/of transacties over- gaat en verklaart uitdrukkelijk geen enkele bijkomende informatie van TGG hiervoor nodig te hebben. TGG zal alle zorg in acht nemen die redelijkerwijs van haar kan worden gevergd om te verzekeren dat de informatie in de TGG systemen up-to-date is. Deelnemer dient bij twijfel omtrent de juistheid van de mee- gedeelde informatie, waaronder de Prijs, deze te verifiëren bij TGG.

Artikel 7 Leveringen

 1. 7.1  Alle door TGG genoemde en/of overeengekomen (levering)termijnen voor Producten en Dienst(en) zijn naar beste weten vastgesteld op grond van de gegevens die bij het aangaan van de Overeenkomst aan TGG bekend waren. De levering van een Aansluiting en eventueel daarbij horende Producten en Dien- sten, is voor rekening en risico van de Provider en wordt bepaald door de Provider. TGG bemiddelt alleen daarin.

 2. 7.2  De leveringstermijnen zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen maar zijn nooit bindend. Deze kunnen wijzigingen door storingen en/of voorraadgebrek en/of een probleem in de (voor)levering door een derde. De door TGG gehanteerde levertijd is daarom geen fatale termijn in de zin van art. 6:83 BW. De enkele overschrijding van een genoemde (levering)termijn brengt TGG niet in verzuim. Bij overschrij- ding van enige termijn zullen TGG en Deelnemer zo spoedig mogelijk in overleg treden. TGG is gerechtigd de Overeenkomst in deelleveringen uit te (laten) voeren.

 3. 7.3  De door Deelnemer bestelde Producten worden – naar gelang bij de bestelling is overeengekomen – door de Provider en/of de Leverancier rechtstreeks aan de desbetreffende Deelnemer geleverd en vervolgens aan de Deelnemer uitgeleverd zoals tussen Partijen overeengekomen. Levering geschiedt op kosten, en voor rekening en risico, van de Deelnemer, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

 4. 7.4  TGG is gerechtigd de Provider en/of de Leverancier op te dragen Producten, waarvan oorspronkelijk rechtstreekse levering aan de Deelnemer was overeengekomen, aan TGG af te leveren, indien zij daartoe aanleiding ziet.

 5. 7.5  Deelnemer dient geleverde Producten en/of Dienst(en) bij levering, of zo spoedig mogelijk daarna, te onderzoeken. Hierbij dient Deelnemer in het bijzonder na te gaan of het geleverde aan de Overeenkomst beantwoordt, te weten: of de juiste Producten en of Diensten zijn geleverd, of het geleverde Product en/of Dienst voor wat betreft de kwantiteit overeenstemt met hetgeen overeengekomen en of het geleverde voldoet aan de kwaliteitseisen of, indien deze ontbreken, aan de eisen die gesteld mogen worden aan normaal gebruik.

 6. 7.6  Zichtbare gebreken of tekorten aan door TGG geleverde Producten en/of Dienst(en) dienen door Deel- nemer binnen vijf werkdagen na levering via de TGG systemen of schriftelijk aan TGG te worden gemeld,

6

waarna TGG deze melding in behandeling zal nemen en hierover met Deelnemer en/of Leverancier en/of Provider in overleg zal treden. TGG staat niet in voor gebreken, juistheid en garantie(s) op of aan leverin- gen door een Leverancier en/of Provider rechtstreeks aan Deelnemer.

7.7 Indien Deelnemer binnen de hiervoor in lid 6 genoemde termijn geen melding van enige gebreken heeft gemaakt, wordt de levering geacht correct te zijn uitgevoerd. Daarna hebben reclamaties van welke aard dan ook geen enkele waarde en rechtsgevolg en worden zij niet meer door TGG in behandeling genomen.

Artikel 8 Betaling

 1. 8.1  Tenzij anders overeengekomen in de Overeenkomst, vindt betaling van door Deelnemer aan TGG ver- schuldigde bedragen plaats door middel van een schriftelijk vastgelegde en door de bank van Deelnemer als zodanig verwerkte automatische incasso volgens de standaard Europese incasso (SEPA). Het is Deelnemer bekend dat zij een verzoek tot terugboeking kan doen aan haar eigen bank tot 56 (zesenvijftig) werkdagen na datum van afschrijving. Herhaaldelijk onterecht terugboeken is uitdrukkelijk een grond voor ontbinding van de Overeenkomst door TGG. Door het plaatsen van een bestelling in de TGG systemen bevestigt Deelnemer steeds de afgegeven machtiging tot automatische incasso. De aan TGG verstrekte machtiging kan ten allen tijde door Deelnemer worden ingetrokken door middel van een schriftelijke mel- ding.

 2. 8.2  TGG factureert de levering van Producten en/of Diensten op basis van de ontvangst van de factuur van de Leverancier of de levering van de Producten en/of Diensten door de Leverancier. Deelnemer

 3. 8.3  Deelnemer draagt zorg voor voldoende saldo op haar rekening. Indien de aan TGG verschuldigde bedra- gen door toedoen van Deelnemer niet kunnen worden geïncasseerd, is Deelnemer van rechtswege in verzuim en zal TGG een vertragingsrente in rekening brengen die gelijk is aan de wettelijke (han- dels)rente, welke verschuldigd zal zijn vanaf het moment dat Deelnemer in verzuim is tot aan het moment van incassering, alsmede een boete per stornering ter hoogte van € 15,- ter dekking van administratieve kosten, onverlet alle andere rechten van TGG op correcte nakoming van de betalingsverplichting.

 4. 8.4  Alle in redelijkheid door TGG gemaakte gerechtelijke- en buitengerechtelijke- (incasso-) kosten, als ge- volg van de niet-nakoming door Deelnemer van diens betalingsverplichting(en), komen ten laste van Deel- nemer. De buitengerechtelijke kosten worden bepaald op ten minste 15% (vijftien percent) van het te vorderen bedrag met een minimum van € 150,–.

 5. 8.5  Het is Deelnemer niet toegestaan enige vordering die zij heeft op TGG, te verrekenen met enige beta- lingsverplichting jegens TGG, tenzij anders tussen Partijen schriftelijk overeengekomen.. Korting op be- taling en/of opschorting van betaling door Deelnemer is uitdrukkelijk uitgesloten, tenzij anders tussen Partijen schriftelijk overeengekomen.

 6. 8.6  TGG behoudt zich het recht voor op verrekening van haar betalingsverplichting(en) aan Deelnemer met al haar vorderingen op Deelnemer, uit welke hoofde dan ook.

 7. 8.7  Indien Deelnemer bezwaren heeft tegen een factuur van of verrekening door TGG, dient zij daarvan bin- nen dertig dagen na ontvangst van de factuur schriftelijk en gemotiveerd melding te maken, waarna TGG deze melding in behandeling zal nemen en met Deelnemer hierover zal overleggen. Indien Deelnemer binnen de hiervoor in lid 6 genoemde termijn geen bezwaar maakt tegen een factuur, wordt deze geacht

7

correct te zijn. De verplichting tot betaling van een factuur mag niet worden opgeschort of opgeheven op grond van bezwaren tegen de factuur.

8.8 Bij twijfel of een betaling wel of niet is voldaan, is de administratie van TGG leidend. De factuur wordt geacht niet te zijn betaald, indien dit uit de administratie van TGG blijkt, tenzij Deelnemer het tegendeel kan bewijzen.

Artikel 9 Verplichtingen Deelnemer

 1. 9.1  Deelnemer zal TGG steeds tijdig alle voor een behoorlijke uitvoering van de Overeenkomst nuttige en noodzakelijke gegevens of inlichtingen verschaffen en alle redelijkerwijs te verlangen medewerking ver- richten. Deelnemer is verantwoordelijk voor het gebruik en de toepassing in zijn organisatie van de gele- verde Dienst(en). Indien is overeengekomen dat Deelnemer programmatuur, materialen of gegevens op informatiedragers ter beschikking zal stellen, zullen deze voldoen aan de voor het uitvoeren van de werk- zaamheden noodzakelijke specificaties. Indien voor de uitvoering van de Overeenkomst noodzakelijke gegevens niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de afspraken ter beschikking staan van TGG of indien Deelnemer op andere wijze niet aan zijn verplichtingen voldoet, heeft TGG het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en om de daardoor ontstane kosten volgens haar gebruikelijke tarieven in rekening te brengen.

 2. 9.2  In geval medewerkers van TGG op locatie van Deelnemer werkzaamheden verrichten, zal Deelnemer kosteloos voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten, zoals een werkruimte met telecommunicatiefaciliteiten, zorgdragen. Deelnemer zal TGG vrijwaren voor aanspraken van derden, medewerkers van Leverancier en/of Provider daaronder begrepen, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden, welke het gevolg is van het handelen of het nalaten van Deelnemer of van onveilige situaties in haar organisatie.

 3. 9.3  Deelnemer is verplicht zich op de hoogte te stellen van de algemene voorwaarden, (dealer) handboeken en/of partnerhandboeken, onder welke benaming dan ook, van de Provider(s) en zich hiervan continu op de hoogte te houden, ook van mogelijke wijzigingen hierin. Deze worden digitaal gepubliceerd door de Provider(s)..

Artikel 10 Eigendom, eigendomsvoorbehoud, verlening en overdracht van rechten en recht van terugname

 1. 10.1  TGG behoudt het eigendomsrecht op al het door haar aan Deelnemer onder de Overeenkomst geleverde totdat Deelnemer aan haar betalingsverplichting met betrekking tot alle leveringen heeft voldaan. Alle leveringen dienen door Deelnemer steeds als zodanig identificeerbaar te worden opgeslagen en – voor haar eigen rekening en risico – voldoende te zijn verzekerd bij een te goeder naam en faam bekend staande verzekeringsmaatschappij, totdat Deelnemer aan haar betalingsverplichting met betrekking tot alle leveringen heeft voldaan.

 2. 10.2  Totdat Deelnemer alle aan TGG verschuldigde bedragen in de zin van artikel 10.1 heeft voldaan, heeft TGG een retentierecht op hetgeen zij voor of ten behoeve van Deelnemer onder zich houdt.

 3. 10.3  Het is Deelnemer niet toegestaan van een geleverd Product een nieuwe zaak te vormen of te laten vor- men. Als Deelnemer mede uit door TGG geleverde Producten een nieuwe zaak vormt of laat vormen,

8

doet Deelnemer dit voor TGG en houdt Deelnemer deze voor TGG, totdat zij alle uit hoofde van de Over- eenkomst verschuldigde bedragen volledig heeft voldaan.

 1. 10.4  De Deelnemer die als wederverkoper optreedt zal alle Producten die onderworpen zijn aan het eigen- domsvoorbehoud van TGG, in afwijking van artikel 10.1, mogen verkopen en doorleveren, doch uitslui- tend voor zover dat gebruikelijk is in het kader van de normale uitoefening van haar bedrijf.

 2. 10.5  Deelnemer heeft nimmer de bevoegdheid tot bezwaring met een zekerheidsrecht of ander rechten van een derde of anderszins, van de in artikel 10.1 en 10.2 bedoelde Producten. Deelnemer moet TGG on- middellijk informeren indien derden aanspraken maken op het geleverde onder de Overeenkomst waarop conform artikel 10.1 nog eigendomsvoorbehoud van TGG berust of wanneer derde trachten dit geleverde in hun bezit te krijgen.

 3. 10.6  Indien Deelnemer in gebreke blijft met de nakoming van haar betalingsverplichtingen of in structurele betalingsmoeilijkheden verkeert, is TGG gerechtigd het geleverde onder de Overeenkomst waarop eigen- domsvoorbehoud berust, bij Deelnemer terug te halen en Deelnemer zal hier op eerste verzoek van TGG aan meewerken, onverminderd de overige rechten van TGG.

Artikel 11 Risico

 1. 11.1  Het risico van verlies of beschadiging van Producten en/of Dienst(en), gaat op Deelnemer over op het moment waarop deze in de feitelijke beschikkingsmacht van Deelnemer of van een door Deelnemer ge- bruikte hulppersoon zijn gebracht.

 2. 11.2  Van risico overgang zoals bedoeld in artikel 11.1 is evenzeer sprake indien TGG vanwege een aan Deel- nemer toe te rekenen omstandigheid niet in de gelegenheid is om de Producten en/of Dienst(en) aan Deelnemer te leveren. TGG zal deze dan voor rekening en risico van Deelnemer onder zich houden. De kosten van opslag die TGG hiervoor moet maken, zullen voor rekening van Deelnemer komen volgens de gebruikelijke tarieven die TGG hiervoor hanteert, onverminderd de verplichting van Deelnemer de Producten en/of Dienst(en) alsnog zo snel mogelijk in ontvangst te nemen en de overeengekomen Prijs te voldoen.

Artikel 12 Vertrouwelijke informatie, niet afwerving

 1. 12.1  Elk der Partijen staat er voor in dat gedurende en na het einde van de Overeenkomst alle voor en na het aangaan van de Overeenkomst van de andere Partij ontvangen informatie van vertrouwelijke aard geheim zal blijven. Informatie zal in ieder geval als vertrouwelijk worden beschouwd indien deze door een der Partijen als zodanig is aangeduid of redelijkerwijs als vertrouwelijk beschouwd dient te worden, zoals Prijzen van Providers of Prijzen van Leveranciers. Partijen dienen zich te houden aan de Wet Bescher- ming Persoonsgegevens alsmede de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de verplichtin- gen die hen daarin worden opgelegd.

 2. 12.2  Elk der Partijen zal gedurende de looptijd van de Overeenkomst alsmede een jaar na beëindiging daarvan slechts nadat goed zakelijk overleg met de andere Partij heeft plaatsgehad, medewerkers van de andere Partij die betrokken zijn geweest bij de uitvoering van de Overeenkomst, in dienst nemen dan wel anders- zins, direct of indirect, voor zich laten werken.

9

 1. 12.3  Enkel de personeelsleden van Deelnemer die kennis dienen te hebben van de vertrouwelijke gegevens en/of informatie teneinde het samenwerkingsverband tussen Partijen naar behoren te kunnen vervullen, worden toegestaan deze vertrouwelijke informatie te kennen. Deelnemer legt de dit artikel genoemde verplichting(en) op aan haar personeel en staat in voor de naleving van deze verplichting(en) door haar personeel.

 2. 12.4  Alle door TGG aan Deelnemer ter beschikking gestelde vertrouwelijke gegevens en informatie blijven exclusief eigendom van TGG. Deelnemer verbindt zich deze gegevens en informatie terug te geven op eenvoudige aanvraag van TGG of ten laatste bij het einde van de Overeenkomst.

 3. 12.5  In geval van schending van in dit artikel gestelde verplichting(en) door Deelnemer, is Deelnemer aan- sprakelijk voor alle schade die TGG hierdoor lijdt en vrijwaart Deelnemer TGG voor alle schadeclaims van Provider en/of Leverancier vanwege deze schending.

Artikel 13 Intellectuele eigendom

 1. 13.1  Alle rechten van intellectueel eigendom – waaronder begrepen auteursrechten, octrooirechten, merkrech- ten en tekeningen- en modellenrechten, van de door (tussenkomst van) TGG geleverde Producten en Dienst(en) berusten uitsluitend bij TGG dan wel bij de Provider of Leverancier (of diens licentiehouders) en uitdrukkelijk niet bij Deelnemers.

 2. 13.2  De merken, logo’s, uitingen en data die gebruikt en/of getoond worden in de TGG systemen van TGG mogen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de rechthebbende op die merken, logo’s, ui- tingen en/of data, op geen enkele wijze worden gebruikt door Deelnemer.

 3. 13.3  Aan Deelnemer onder de Overeenkomst of anderszins beschikbaar gestelde data zijn uitsluitend bedoeld voor eigen gebruik van Deelnemer en mogen derhalve niet zonder schriftelijke toestemming van TGG aan derden ter beschikking worden gesteld of openbaar worden gemaakt in welke vorm dan ook.

Artikel 14 Beveiligingsmaatregelen netwerk van Deelnemer

 1. 14.1  Deelnemer is verantwoordelijk voor adequate beveiliging en virusprotectie van haar (computer)systemen. TGG is voor tekortkomingen hierin niet aansprakelijk en Deelnemer vrijwaart TGG volledig voor alle scha- declaims van derde vanwege een tekortkoming in die beveiliging en/of virusprotectie. Deelnemer geldt als verwerker in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming en zal voor een adequaat be- schermingsniveau van de persoonsgegevens zorgdragen.

 2. 14.2  Ongeacht of het aan haar toerekenbaar is of niet is Deelnemer aansprakelijk indien derden, al dan niet werkzaam in de organisatie van Deelnemer of ingeschakeld door Deelnemer, misbruik maken van de telecommunicatiefaciliteiten en (computer)systemen van Deelnemer en/of de TGG systemen.

Artikel 15 Beëindiging Overeenkomst(en)

15.1 Indien een Overeenkomst welke naar zijn aard en inhoud niet door volbrenging eindigt, voor onbepaalde tijd is aangegaan, kan deze door elk der Partijen na goed zakelijk overleg en onder opgave van redenen

10

door schriftelijke opzegging worden beëindigd. Bij gebreke van een uitdrukkelijke opzegtermijn, dient bij de opzegging een redelijke termijn in acht te worden genomen. Partijen zullen wegens deze opzegging nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.

15.2 Een Overeenkomst tot het verrichten van Dienst(en) kan nooit eenzijdig door Deelnemer worden beëin- digd, anders dan door ontbinding volgens de wet of door opzegging genoemd in artikel 15.1, behoudens het geval dat er sprake is van overmacht zoals bepaald in artikel 17. TGG kan, naast de overige uit de Overeenkomst en de wet toekomende rechten, de Overeenkomst met Deelnemer in zijn geheel of voor het nog niet uitgevoerde deel te allen tijde zonder nadere ingebrekestelling en rechterlijke tussenkomst en zonder enige schadeplichtigheid aan de zijde van TGG jegens Deelnemer met directe ingang ontbin- den indien Deelnemer één of meer van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst of andere Overeenkom- sten jegens TGG niet nakomt, indien Deelnemer in staat van faillissement wordt verklaard, indien Deel- nemer surséance van betaling aanvraagt of een betalingsregeling aan zijn crediteuren aanbiedt, indien ten aanzien van Deelnemer een schuldsanering krachtens WSNP wordt uitgesproken, indien Deelnemer tot liquidatie van haar zaken overgaat of indien er beslag wordt gelegd op het vermogen van Deelnemer ter zake substantiële schulden of indien Deelnemer niet in staat is te voldoen aan zijn opeisbare schulden of zijn opeisbare schulden structureel onbetaald laat.

.

 1. 15.3  Als Deelnemer op het moment van ontbinding van de Overeenkomst prestaties ter uitvoering van de

  Overeenkomst heeft ontvangen, zullen de prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplich- ting niet ongedaan worden gemaakt. Bedragen die TGG voor de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen zij reeds ter uitvoering van de Overeenkomst heeft verricht of geleverd, blijven onverminderd verschuldigd en worden op het moment van ontbinding direct opeisbaar.

 2. 15.4  Indien een geval als bedoeld in artikel 15.2 zich voordoet, is TGG gerechtigd al het geleverde onder de Overeenkomst waarop eigendomsvoorbehoud berust als genoemd in artikel 10.1, terug te nemen en is TGG gerechtigd het door haar verschuldigde in één keer op te eisen, onverminderd de overige aan TGG toekomende rechten zoals het recht op vergoeding van kosten, schade en rente, waaronder begrepen ook de kosten van terugname van het geleverde door TGG.

 3. 15.5  Bij fraude door de Deelnemer worden alle Overeenkomsten per direct beëindigd en is Deelnemer aan- sprakelijk voor alle schade van TGG, Provider en Leverancier die hierdoor wordt geleden. Van fraude wordt aangifte gedaan.

DeelnemerDeelnemerDeelnemer

Artikel 16 Aansprakelijkheid

 1. 16.1  Aansprakelijkheid van TGG, als gevolg van een al dan niet toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst, voor indirecte schade, gevolgschade, immateriële schade, bedrijfsschade, ge- derfde winst, schade wegens verlies of verminking van de gegevens(bestanden), gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en schade wegens storing van een bedrijfsproces of van een administra- tieve organisatie of schade wegens overschrijding van een termijn, is uitgesloten.

 2. 16.2  Aansprakelijkheid van TGG wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een Overeenkomst ontstaat slechts indien Deelnemer TGG onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming en TGG ook na die termijn in de nakoming van zijn verplichtingen toerekenbaar tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten.

11

 1. 16.3  Mits door Deelnemer aan het gestelde in artikel 16.2. is voldaan, zal de totale aansprakelijkheid van TGG wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst altijd beperkt zijn tot vergoe- ding van directe schade tot maximaal het bedrag van de voor de Overeenkomst bedongen Prijs (exclusief BTW). In geen geval zal de totale vergoeding voor directe schade meer bedragen dan € 10.000,00 per schade-gebeurtenis, waarbij een reeks van samenhangende gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

  1. I  De redelijke kosten die Deelnemer heeft moeten maken om de prestatie van TGG aan de Overeenkomst te laten beantwoorden. Deze schade wordt echter niet vergoed indien Deelnemer de Overeenkomst heeft ontbonden of indien TGG de geleverde Producten of Dienst(en) die, anders dan als gevolg van voor rekening van Deelnemer komende oorzaken, gebrekkig zijn, heeft kunnen herstellen, vervangen of opnieuw heeft kunnen uitvoeren.

  2. II  De kosten die Deelnemer heeft gemaakt voor het noodgedwongen langer operationeel houden van zijn oude systeem en daarmee samenhangende voorzieningen doordat TGG op een voor hem bindende leverdatum niet heeft geleverd, verminderd met even- tuele besparingen die het gevolg zijn van de vertraagde levering.

  3. III  De redelijke kosten, gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op directe schade.

  4. IV  De redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van de schade, voor zover Deelnemer aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade in de zin van deze voorwaarden.

 2. 16.4  Deelnemer vrijwaart TGG voor alle aanspraken van derden zoals maar niet uitsluitend bedoeld, Provider en Leverancier, ter zake van schade die krachtens het in dit artikel bepaalde voor rekening van Deelnemer zou blijven, indien de betreffende derde de Deelnemer zou aanspreken.
  a. TGG sluit iedere aansprakelijkheid voor schade anders dan genoemd in dit artikel uit.

  b. Tekortkomingen in enigerlei vorm in de dienstverlening van derden, zoals informatie-, content- of SMS-diensten zijn niet aan TGG toerekenbaar.

  c. TGG zal zich niet beroepen op beperking en uitsluiting van de aansprakelijkheid zoals aangegeven in art. 16.3 en 16.4, indien de schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van TGG (of haar management) of indien de beperking van de aansprakelijkheid in strijd zou zijn met de wet.

  d. Deelnemer is aansprakelijk voor alle schade die ontstaat door onrechtmatig gebruik van de door TGG geleverde Producten en/of Dienst(en) van welke aard ook, evenals voor schade die TGG lijdt als gevolg van een handelen of nalaten in strijd met de bepalingen van de Overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden en vrijwaart TGG voor alle aanspraken van derden, zoals maar niet uitslui- tend bedoeld, Provider en Leverancier, jegens TGG als gevolg hiervan.

  e. Deelnemer laat na, noch stelt anderen (waaronder eindgebruikers) in staat, de door TGG geleverde Aansluiting(en), Dienst(en) en/of Producten aan te wenden voor een ander gebruik(spatroon) en doel dan TGG heeft beoogd met de door haar geleverde Dienst(en) en/of Producten, door welke wijze ook, daaronder mede begrepen het “plagen”, “spammen”, “hacking” of anderszins lastigvallen, bele- digen, kwetsen of overlast veroorzaken, het op grote schaal tot stand (doen) brengen van verbindin- gen met koopnummers (09x-nummers) en/of –diensten, het plegen van strafbare feiten, het onrecht- matig verwijderen van de “SIM-Lock”, “netwerklock” of enige andere beveiliging, alsmede iedere han- deling waardoor de aan TGG toekomende rechten oneigenlijk worden beperkt.

  f. Deelnemer draagt zorg voor de goede bereikbaarheid van een plaats waar in het kader van uitvoering van de Overeenkomst werkzaamheden moeten worden uitgevoerd. Deelnemer draagt het risico voor alle schade veroorzaakt door handelen dat specifiek door Deelnemer aan TGG is voorgeschreven in

12

de uitvoering van de Overeenkomst en/of veroorzaakt door (hulp-)personen die door Deelnemer wor-

den ingezet. Deelnemer vrijwaart TGG voor alle aanspraken van derden in dit kader.

 1. Indien TGG aan Deelnemer bepaalde Producten en/of Dienst(en) levert die specifiek door Deelne- mer aan TGG worden voorgeschreven of bij een door Deelnemer voorgeschreven Leverancier moe- ten worden afgenomen, is Deelnemer aansprakelijk voor iedere schade die voortvloeit uit het gebruik van deze Producten en/of Dienst(en). Deelnemer vrijwaart TGG voor aanspraken van derden in dit

  kader.

 2. Deelnemer mag zijn rechten en/of verplichtingen uit hoofde van deze Overeenkomst niet zonder

  schriftelijke voorafgaande toestemming van TGG aan een derde overdragen. Het is Deelnemer en de aan hem gelieerde ondernemingen verboden op enig moment zonder toestemming van TGG Dienst(en) en/of Producten, die zij op grond van de Overeenkomst afnemen, aan derden (door) te leveren of over te dragen dan wel derden gebruik te laten maken van die Dienst(en) en/of Producten, tenzij deze derde een eindgebruiker is.

 3. Deelnemer vrijwaart TGG tegen alle aanspraken op vergoeding van schade, die derden (waaronder eindgebruikers, Provider en Leverancier) op enigerlei wijze zouden kunnen instellen op grond van schending van de verplichting uit een Overeenkomst door Deelnemer.

 4. Deelnemer erkent dat aan het gebruik van internet risico’s verbonden kunnen zijn, onder meer door- dat de vertrouwelijkheid van verzonden of ontvangen berichten en informatie niet kan worden gega- randeerd. Het gebruik van het internet en het beschermen van privacy van gebruikers geschiedt voor eigen rekening en risico van Deelnemer en Deelnemer dient zich eigen rekening en risico aan de desbetreffende regelgeving hieromtrent te houden. Deelnemer is zelf verantwoordelijk voor de be- scherming van zijn apparatuur en de daarop aanwezige software en bestanden tegen virussen en andere schadelijke invloeden. TGG sluit iedere aansprakelijkheid uit voor schade die verband houdt met het gebruik van internet en/of inbreuk op privacy van gebruikers. Deelnemer vrijwaart TGG voor aanspraken van derden in dit kader.

 5. Het bepaalde in dit artikel geldt ook ten gunste van alle (rechts)personen waarvan TGG zich ter uitvoering van de Overeenkomst bedient.

16.5 TGG is niet aansprakelijk voor eventuele schade voortvloeiend uit de niet-uitvoering, niet-levering dan wel opzegging en/of ontbinding door Provider en/of Leverancier van de door Deelnemer via de TGG sys- temen gesloten overeenkomsten tussen Leverancier en/of Provider enerzijds en Deelnemer anderzijds. Deelnemer dient Leverancier en/of provider aan te spreken voor haar schade als gevolg hiervan. TGG aanvaardt geen enkele garantieverplichting voor Producten en/of Diensten die door Provider of Leveran- cier aan Deelnemer zijn geleverd.

Artikel 17 Overmacht

 1. 17.1  Indien TGG door overmacht tekortschiet in de nakoming van enige op haar rustende verplichting, is TGG nimmer aansprakelijk jegens Deelnemer voor schade, uit welke hoofde dan ook ontstaan en is zij gerech- tigd te hare keuze en zonder rechterlijke tussenkomst, hetzij de uitvoering van de Overeenkomst voor ten hoogste zes maanden op te schorten, hetzij de Overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden, één en ander zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.

 2. 17.2  Onder overmacht wordt mede verstaan: elke van de wil van TGG onafhankelijke omstandigheden, ook al waren deze ten tijde van het tot stand komen van de Overeenkomst reeds te voorzien, die de nakoming van de Overeenkomst blijvend of tijdelijk verhinderen, alsmede voor zover niet reeds daaronder begrepen, (burger)oorlog, oorlogsgevaar, terrorisme, oproer, molest, (werk)staking, personeelsgebrek, bedrijfsbe-

13

zetting, transportproblemen, brand, weersomstandigheden, waterschade, overstroming, epidemieën, on- vrijwillig bezitsverlies, niet tijdig aanleveren van materialen en apparatuur althans vertraging, stagnatie of onderbreking van leveringen door de Provider en/of Leverancier en/of derde(n), uitsluiting, in- en uitvoer- belemmeringen, defecten aan machines en/of computers, storingen in de levering van gas, water- en elektriciteit, belemmerende overheidsmaatregelen, sabotage en in het algemeen alle onvoorziene om- standigheden in het bedrijf, zowel in binnen- als buitenland. Het bovenstaande is tevens van toepassing indien de omstandigheden als hierboven bedoeld, zich ten aanzien van of in het bedrijf van fabrieken, importeurs of andere handelaren van wie TGG haar apparatuur betrekt of pleegt te betrekken, mochten voordoen.

Artikel 18 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. 18.1  De Overeenkomsten tussen TGG en Deelnemer worden uitsluitend beheerst door Nederlands recht.

 2. 18.2  De geschillen die tussen TGG en Deelnemer mochten ontstaan naar aanleiding van een door TGG met Deelnemer gesloten Overeenkomst dan wel naar aanleiding van nadere Overeenkomsten die daarvan het gevolg zijn, zullen voorgelegd worden aan en beslecht worden door de bevoegde Nederlandse rechter te Utrecht, tenzij de wet dwingend rechtelijk een andere rechter als bevoegd aanwijst.

14